» Program profilaktyki

PROGRAM PROFILAKTYKI

Profilaktyka w przedszkolu – ogólne założenia

Każdy rodzic, nauczyciel i wychowawca zastanawia się co zrobić by ustrzec dzieci przed niebezpieczeństwami współczesnego świata. Zagrożeń tych z każdym dniem jest coraz więcej. Najlepszym sposobem na zabezpieczenie dziecka, wydaje się być inwestycja w jego własny rozwój, wiedzę o sobie samym, innych ludziach i o otaczającym go świecie. Na podjęcie działań profilaktycznych nie trzeba czekać długo, im wcześniejsze oddziaływania tym istnieje większa szansa na interioryzacje norm postępowania ważnych z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa. W literaturze termin „profilaktyka” definiowany jest w różnorodny sposób. Najczęściej pojawiające się opisy mówią o działaniu, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi jakiegoś negatywnego zjawiska poprzez promowanie alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które chce się wyeliminować. Czas kiedy dziecko jest w wieku przedszkolnym wydaje się być najlepszym dla kształtowania pozytywnych postaw. Dzieci są wówczas ciekawe otaczającego je świata oraz twórcze, jednocześnie jednak zdanie dorosłych, życzliwych im osób jest dla nich bardzo istotne. Jest to niepowtarzalna okazja dla rodziców, nauczycieli i wychowawców by ukształtować w dzieciach przyzwyczajenia ważne dla ich zdrowia i jakości życia przyzwyczajenia, które zostać mogą z nimi na zawsze.

„Na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć: jutro!!! Jego imię brzmi: DZISIAJ”

G. Mistral

Cel główny:

Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o ich własne zdrowie i bezpieczeństwo.

Cele szczegółowe:

W programie skoncentrowano się głownie na trzech podstawowych obszarach związanych z :

  • Unikaniem przez dzieci zagrożeń oraz z nauką właściwego reagowania na zagrożenia,
  • Promowaniem zdrowego trybu życia,
  • Profilaktyką uzależnień poprzez kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie i właściwych kontaktów z innymi.

Procedury osiągania celów:

Osiągnięcie zamierzonych celów będzie możliwe dzięki:

  • dobrej organizacji procesu edukacyjnego
  • tworzeniu sytuacji umożliwiających zdobycie przez dzieci wiedzy i doświadczeń w zakresie dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo
  • doborowi atrakcyjnych form i metod pracy opartych na różnorodnej działalności dziecka np.: zabawy, gry dydaktyczne, pantomima, drama, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, prace plastyczne itp Zadania oraz formy realizacji.

W zakresie przekazywania dzieciom wiedzy i umiejętności dotyczących unikania i reagowania na zagrożenia zaproponowane zostały następujące zadania:

  • Rozpoznawanie i unikanie zagrożeń
  • Zadania z zakresu promowania zdrowego stylu życia oraz sposoby ich realizacji
  • Profilaktyka uzależnień – zadania i formy realizacji